กิจกรรมพี่สอนน้องสำหรับนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์และบุคคลทั่วไป ปี 2567

วันที่ 19 – 22 มีนาคม 2567 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมพี่สอนน้องสำหรับนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์และบุคคลทั่วไป
วิทยากรโดย รุ่นพี่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันขั้นสูงแก่นักศึกษาหลักสูตร
1) หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
2) หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) หลักสูตรเทคโนโลยีเว็บ
4) หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัล
5) หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา

Posted in กิจกรรมของภาควิชา.