โครงการอบรมทักษะการ Coding เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ปี 2567

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567  คณาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ นำโดย ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล อาจาจารย์ประธาน คำจินะ อาจารย์ ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี และอาจารย์ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมทักษะการ Coding เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ของเด็ก ณ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

Posted in กิจกรรมของภาควิชา.