ภาควิชาคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5635
โทรสาร: 0-5388-5635

 

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ CMRU