เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Bachelor of Science Program in Information Technology)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

Bachelor of Science (Information Technology)

ชื่อย่อ : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

B.Sc. (Information Technology)

ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตร