เทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

Bachelor of Science Program in Information Technology

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

Bachelor of Science (Information Technology)

ชื่อย่อ : วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)

B.S. (Information Technology)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

รูปแบบหลักสูตร

– หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
– ภาษาที่ใช้สอนเป็นภาษาไทย
– รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา   

-นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
-นักพัฒนาเว็บไซต์
-นักวิชชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นักพัฒนาฐานข้อมูล
-นักบริหารฐานข้อมูล
-ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
-ประกอบอาชีพอิสระทางด้านคอมพิวเตอร์

ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตร