อาจารย์ประจำ


 

อาจารย์ ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
piroon@g.cmru.ac.th
ห้องพักอาจารย์ 221

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ปานซาง
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ 262

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ทองบุญนาค
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ 262

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ 223
หรือห้องผอ.สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
อาคาร 6 ชั้น 3

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ธฤษ เรือนคำ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ 221

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ 221

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง ตันตระกูล
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ 221

อาจารย์ ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ 262

อาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ 221

อาจารย์กาญจนา ขัติทะจักร์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ 223

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช พันโท
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ 223

อาจารย์ ดร.วาสนา สันติธีรากุล
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ 223
หรือห้องรองผอ.สำนักหอสมุด
อาคาร 26 ชั้น 8

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ 262

อาจารย์กฤษณา เขียวมั่ง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ 262

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก สุวรรณศรี
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ 262

ประวัติส่วนตัวอาจารย์ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ลาศึกษาต่อ
ห้องพักอาจารย์ 262

อาจารย์พริ้มไพร วงค์ชมภู
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ 262

อาจารย์จุฬาวลี มณีเลิศ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ 223

อาจารย์ประธาน คำจินะ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ 221

อาจารย์ทัศนันท์ จันทร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ลาศึกษาต่อ
ห้องพักอาจารย์ 223 และ 264

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมรวี อร่ามกุล
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ 223

อาจารย์ชัยทัศน์ เกียรติยากุล
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ 264

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ 264
หรือห้อง ผอ.สำนักทะเบียนและประมวลผล อาคาร 1 ชั้น 1

อาจารย์ ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ 264

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสลิน เพตะกร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
roselin@cmru.ac.th
ห้องพักอาจารย์ 223

อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ 223

อาจารย์ ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ 223
หรือห้องรองผอ.สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
อาคาร 6 ชั้น 3

อาจารย์ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ 221

อาจารย์ศิริกรณ์ กันขัติ์
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ 262

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวนา รัตนชูโชค
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ 223

อาจารย์พงศธร ฟองตา
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ลาศึกษาต่อ
ห้องพักอาจารย์ 264

อาจารย์คชพันธ์ บุญคง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ลาศึกษาต่อ
ห้องพักอาจารย์ 264

นักวิชาการศึกษา


 

คุณกรีฑา ปิลันธนดิลก
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ 262

คุณณัฐพร ปิงมูลทา
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ 221