อาจารย์ประจำ


 

user-avatarผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รสลิน เพตะกร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
ตำแหน่ง หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
roselin@g.cmru.ac.th,roselin@cmru.ac.th
ห้องพักอาจารย์ SCI9-401

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ SCI9-401

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา ทองบุญนาค
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ SCI9-406

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ มหัทธนชัย
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ SCI9-406

อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ธฤษ เรือนคำ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ SCI9-404

user-avatarอาจารย์ ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
piroon@g.cmru.ac.th
ห้องพักอาจารย์ SCI9-404

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารุ่ง ตันตระกูล
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ SCI9-404

อาจารย์ ดร.บุษราภรณ์ มหัทธนชัย
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ SCI9-406

อาจารย์ ดร.ศุภกฤษ เมธีโภคพงษ์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ SCI9-404

อาจารย์กาญจนา ขัติทะจักร์
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ SCI9-401

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช พันโท
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ SCI9-401

อาจารย์ ดร.วาสนา สันติธีรากุล
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ SCI9-401

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ SCI9-401

อาจารย์กฤษณา เขียวมั่ง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ SCI9-406

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์ชนก สุวรรณศรี
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ SCI9-406

อาจารย์ ดร. ศิริพงศ์ ศิริสวัสดิ์
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ลาศึกษาต่อ
ห้องพักอาจารย์ SCI9-406

อาจารย์พริ้มไพร วงค์ชมภู
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ SCI9-406

อาจารย์จุฬาวลี มณีเลิศ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ SCI9-401

อาจารย์ประธาน คำจินะ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ SCI9-404

อาจารย์ทัศนันท์ จันทร
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ลาศึกษาต่อ
ห้องพักอาจารย์ SCI9-404

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมรวี อร่ามกุล
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ SCI9-401

อาจารย์ชัยทัศน์ เกียรติยากุล
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ SCI9-404

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษรา ปัญญา
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ SCI9-406

อาจารย์ ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ SCI9-406

อาจารย์ ดร.ทิวาวัลย์ ต๊ะการ
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ SCI9-401
หรือห้องรองผอ.สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
อาคาร 6 ชั้น 3

อาจารย์ ดร.จิตราภรณ์ ธาราพิทักษ์วงศ์
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ SCI9-401

อาจารย์ศิริกรณ์ กันขัติ์
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ SCI9-406

อาจารย์ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ SCI9-404

อาจารย์พงศธร ฟองตา
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ลาศึกษาต่อ
ห้องพักอาจารย์ SCI9-404

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวนา รัตนชูโชค
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ SCI9-401

อาจารย์คชพันธ์ บุญคง
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ลาศึกษาต่อ
ห้องพักอาจารย์ SCI9-404

นักวิชาการศึกษา


 

 

คุณกรีฑา ปิลันธนดิลก
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ SCI9-305

 

คุณณัฐพร ปิงมูลทา
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
สังกัด ภาควิชาคอมพิวเตอร์
สถานะ ปฏิบัติงาน
ห้องพักอาจารย์ SCI9-305