คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Education Program in Computer Education

ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา

http://www.academic.cmru.ac.th/web_curr58/pdf2562/ComEdu2562.pdf

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) : ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ชื่อย่อ (ไทย) : ค.บ. (คอมพิวเตอร์ศึกษา)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ) : Bachelor of Education (Computer Education)
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Computer Education)

รูปแบบหลักสูตร
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
   ไม่น้อยกว่า 138 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา   

– ครู อาจารย์
– นักวิชาการคอมพิวเตอร์
– บุคลากรทางการศึกษา
– นักวิชาการศึกษา
– นักวิเคราะห์และออกแบบคอมพิวเตอร์
– นักพัฒนาเว็บไซต์
– ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ

“คอมพิวเตอร์ศึกษา (Computer Education)”