วิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (Bachelor of  Science Program in Computer Science)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต  (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

Bachelor  of   Science (Computer Science)

 ชื่อย่อ : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

 B.Sc. (Computer Science)

ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตร