วิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

(Bachelor of  Science Program in Computer Science) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม : วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

Bachelor  of   Science (Computer Science)

 ชื่อย่อ : วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)

 B.S. (Computer Science)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต

รูปแบบหลักสูตร

– หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
– ภาษาที่ใช้สอนเป็นภาษาไทย
– รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา   

– นักวิชาการสายวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือนักวิทยาศาสตร์ทางคอมพิิวเตอร์
– นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์
– นักวิทยาการข้อมูล / นักวิเคราะห์ข้อมูล
– นักดูแลระบบฐานข้อมูล
– ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
– นักพัฒนาซอฟต์แวร์
– ผู้ประกอบการทางด้านซอฟต์แวร์

ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตร