นวัตกรรมดิจิทัล

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Technology Program in Digital Innovation

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (นวัตกรรมดิจิทัล)
ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (นวัตกรรมดิจิทัล)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Technology (Digital Innovation)
ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.Tech. (Digital Innovation)

3. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

4. รูปแบบของหลักสูตร
4.1 รูปแบบ
      หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
4.2 ประเภทของหลักสูตร
      หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ
4.3 ภาษาที่ใช้
      ภาษาไทย
4.4 การรับเข้าศึกษา
      รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
4.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
     บริษัทธาราอินเตอร์คอร์ป จำกัด

5. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา*
5.1 นักพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovative Developer)
5.2 เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic product research and development officer)
5.3 นักวิจัยและพัฒนาฮาร์ดแวร์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบประดิษฐภัณฑ์ (R&D Electronics Hardware & PCB design)
5.4 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์นวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Programmer)
5.5 วิศวกรฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ ในหน่วยงานเอกชน (Product Sales Engineer)
5.6 นักพัฒนาแอปพลิเคชันและอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง (Mobile Application and IOT Consultant)
5.7 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (IT Support)
5.8 งานอิสระ (Freelance) ตามความถนัดและความสามารถทางด้านนวัตกรรมดิจิทัลของตัวเอง
5.9 เจ้าของธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้น ระบบควบคุมแบบสมาร์ท (StartUp Smart-Control System)

6. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
6.1 ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.หรือเทียบเท่า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม ไฟฟ้ากำลัง คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
6.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
6.3 รับทุกแผนการเรียน

7. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ใช้ระบบคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

8. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) 8,000 บาท/เทอม

คลิก >>>> อ่านรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>> อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี (089-7054544) 

^_^…ตัวอย่างผลงานทางนวัตกรรม…^_^