ชื่อภาษาไทย : 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเว็บ)

ชื่อภาษาอังกฤษ :

Bachelor of Science (Web Technology)

ปรัชญา :

ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเว็บ ควรมีความรู้ ทักษะและความชำนาญในด้านเทคโนโลยีเว็บ สามารถแสวงหาความรู้ใหม่ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีเว็บ ได้อย่างเหมาะสม และสร้างสรรค์ พร้อมทั้งนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม

รูปแบบหลักสูตร : ปริญญาตรี 4 ปี

การรับเข้าศึกษา : รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา :

ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตร