เทคโนโลยีเว็บ

สาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ (Bachelor of Science Program in Web Technology)

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีเว็บ)
ชื่อย่อ (ไทย) : วท.บ. (เทคโนโลยีเว็บ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Science (Web Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.S. (Web Technology)

ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตร