ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

เทคโนโลยีสารสนเทศ และ คอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

“สาขาวิชาคอมพิวเตอร์มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล”

อัตลักษณ์ 

“บัณฑิตมีทักษะวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์”

พันธกิจ

  • ผลิตบัณฑิตที่ได้มาตรฐานวิชาชีพของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์
  • สนับสนุนการวิจัย พัฒนานวัตกรรมคอมพิวเตอร์ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ชุมชนและสังคม
  • ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม และมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ประเด็นยุทธ์ศาสตร์

  • การจัดการศึกษาของสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของอุดมศึกษา
  • การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มี คุณธรรม จริยธรรม และมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สามารถดำรงตนในสังคมได้อย่างมีความสุข
  • การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในท้องถิ่น
  • การพัฒนาสาขาวิชาให้มีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ