ประวัติภาควิชา

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ชั้น 2 และชั้น 6 อาคาร 2 ของวิทยาเขตเวียงบัว มีคณาจารย์ในสังกัดจำนวนทั้งสิ้น 32 ท่าน นักวิชาการ 2 ท่าน รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 5 สาขาวิชา โดยแบ่งตามหลักสูตรดังนี้
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 3 สาขาวิชา คือ  วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีเว็บ
2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา คือ นวัตกรรมดิจิทัล
3. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน 1 สาขาวิชา คือ คอมพิวเตอร์ศึกษา

การก่อตั้งโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์

..2525 อาจารย์พิชัย ระบอบ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ ได้จัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการเรียนการสอน โดยเริ่มจาการจัดอบรมให้แก่บุคคลภายนอก และใช้สถานที่ของภาควิชาฟิสิกส์

..2527เปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาคอมพิวเตอร์ และสอนบางรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับภาควิชาต่างๆ

..2528 อาจารย์ประสิทธิ์ กิจจนศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้จัดตั้งภาควิชาคอมพิวเตอร์ พร้องทั้งเริ่มพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

..2529 ภาควิชาคอมพิวเตอร์เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สถานที่ที่ใช้เป็นสำนักงานภาควิชา และจัดการเรียนการสอนในช่วงเริ่มต้น คือ อาคาร 1 ห้อง 145 โดยมีอาจารย์ประจำภาควิชาทั้งหมด 3 ท่าน และเนื่องจากจำนวนอาจารย์ยังมีน้อย ดังนั้นจึงเปิดรับนักศึกษาแบบปีเว้นปี

..2532 เมื่อมีจำนวนอาจารย์ประจำภาควิชาเพิ่มมากขึ้น ทั้งจากการรับบรรจุข้าราชการ และรับโอนย้ายจากส่วนราชการอื่น จึงเริ่มพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ขึ้น

..2534 เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งย้ายสำนักงานจากอาคาร 1 ห้อง 145 มาอยู่ที่อาคาร 2 ชั้น 2

พ.ศ. 2542 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจากการบริหารในรูปแบบภาควิชา ไปเป็นการบริหารในรูปแบบโปรแกรมวิชา และผลจากการต่อเติมอาคาร 2 (จากเดิม 4 ชั้น เพิ่มเป็น 6 ชั้น) โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ได้ขยายพื้นที่ในการจัดการเรียนการสอนไปยังชั้น 6

..2546 เริ่มพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

..2547 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

..2549 เริ่มพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโปรแกรมและรักษาความปลอดภัยบนเว็บ

..2550 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร โดยโปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนเป็น สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นสาขาวิชาในสังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทั้งได้เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโปรแกรมและรักษาความปลอดภัยบนเว็บ

..2558 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร โดยสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนเป็น ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ในสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี