กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องภาควิชาคอมพิวเตอร์ 256

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2567 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “กีฬาพี่น้องสัมพันธ์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2567” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีเว็บ หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัล และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา พิธีเปิดโดยหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.รสลิน เพตะกร ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการเชื่อสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องและเพื่อให้นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ เป็นคนที่รู้จักการให้อภัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกา

Posted in กิจกรรมของภาควิชา.