นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา มร.ชม. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (IoT)

นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา มร.ชม. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (IoT)
📰 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาร่วมโครงการ แข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครูและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม
ท้องถิ่นซึ่งจัดขึ้นตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ตามโครงสร้างเครือข่ายสโมสรนักศึกษาในเขตภาคเหนือ 8 สถาบัน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
🥈ผลการแข่งขันปรากฏว่านายสุกฤษฏิ์ สุธรรมแปง นายธเนศ มนต์น้อย และนางสาวถาวรีย์ ทิวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 3
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภท การแข่งขันโครงงานและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (IoT) จากการเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 10 โดยมี อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์และ อ.ประธาน คำจินะ อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ควบคุมทีมทางมหาวิทยาลัย
 
 
 
 
 
 
 
 
LINK ข่าว👉 https://bit.ly/3JtdWQG
Posted in Uncategorized.