อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

วันที่ 25-26 มีนาคม 2567 อาจารย์ ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังสี อาจารย์ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล อาจารย์ประธาน คำจินะ อาจารย์จุฬาวลี มณีเลิน และ ผศ.ดร.อรนุช พันโท เป็นวิทยากรเรื่อง หลักการเขียนโปรแกรมควบคุม Arduino เบื้องต้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

กิจกรรมพี่สอนน้องสำหรับนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์และบุคคลทั่วไป ปี 2567

วันที่ 19 – 22 มีนาคม 2567 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ

โครงการจัดการเรียนการสอนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรมพี่สอนน้องสำหรับนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์และบุคคลทั่วไป
วิทยากรโดย รุ่นพี่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาแอปพลิเคชันขั้นสูงแก่นักศึกษาหลักสูตร
1) หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
2) หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) หลักสูตรเทคโนโลยีเว็บ
4) หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัล
5) หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา

โครงการอบรมทักษะการ Coding เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ปี 2567

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2567  คณาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ นำโดย ผศ.ดร.สารุ่ง ตันตระกูล อาจาจารย์ประธาน คำจินะ อาจารย์ ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี และอาจารย์ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการอบรมทักษะการ Coding เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนากระบวนการคิด วิเคราะห์ สร้างสรรค์ของเด็ก ณ โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธ์พี่น้องภาควิชาคอมพิวเตอร์ 256

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2567 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “กีฬาพี่น้องสัมพันธ์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2567” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีเว็บ หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัล และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา พิธีเปิดโดยหัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.รสลิน เพตะกร ซึ่งการจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการเชื่อสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องและเพื่อให้นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ เป็นคนที่รู้จักการให้อภัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกา

นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา มร.ชม. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (IoT)

นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา มร.ชม. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (IoT)
📰 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาร่วมโครงการ แข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครูและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม
ท้องถิ่นซึ่งจัดขึ้นตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ตามโครงสร้างเครือข่ายสโมสรนักศึกษาในเขตภาคเหนือ 8 สถาบัน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
🥈ผลการแข่งขันปรากฏว่านายสุกฤษฏิ์ สุธรรมแปง นายธเนศ มนต์น้อย และนางสาวถาวรีย์ ทิวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 3
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภท การแข่งขันโครงงานและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (IoT) จากการเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 10 โดยมี อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์และ อ.ประธาน คำจินะ อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ควบคุมทีมทางมหาวิทยาลัย
 
 
 
 
 
 
 
 
LINK ข่าว👉 https://bit.ly/3JtdWQG

กีฬาพี่น้องสัมพันธ์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “กีฬาพี่น้องสัมพันธ์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 ทั้ง 5 หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการเชื่อสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องและเพื่อให้นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ เป็นคนที่รู้จักการให้อภัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย

 

 

โครงการค่ายเยาวชนคนดิจิทัล สำหรับนักเรียนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน

?ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดโครงการค่ายเยาวชนคนดิจิทัล ให้กับนักเรียนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 222 และ 224 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการค่ายเยาวชนคนดิจิทัล ซึ่งจัดขึ้นโดย ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ “การพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือด้วย MIT AppInventor และการสร้าง Portfolio” ตามโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน จำนวน 60 คน โดยมี อาจารย์ภาณุภัฒน์ สุวรรณกูล และอาจารย์ศิริกรณ์ กันขัติ์ อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการให้ความรู้ในครั้งนี้

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม …”Sci – Tech CMRU Education Expo 2023″…

วันที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้น ม.6 คุณครูแนะแนว และผู้สนใจทั่วไป ?‍??‍?
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม …”Sci – Tech CMRU Education Expo 2023″…
รับชม Live สดผ่านทาง Facebook Page https://www.facebook.com/SciTechCMRU
หลักสูตรที่เปิดสอน ?? https://www.science.cmru.ac.th/courses/

โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (เพิ่มพูนทักษะวิชาการ) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอบรบการทำธุรกรรมยุคดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี Blockchain

โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

(เพิ่มพูนทักษะวิชาการ) ภาควิชาคอมพิวเตอร์

กิจกรรมอบรบการทำธุรกรรมยุคดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี Blockchain

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 7:30 – 17:30 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ3 ของภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โดยวิทยากร
คุณธวัชชัย สิงงาม ตำแหน่ง Senior Devops บริษัท PTTEP และ
คุณบรรเจิด ประทุมหอม ตำแหน่ง Senior Developer บริษัท Wisesoft

กิจกรรมไหว้ครูภาควิชาคอมพิวเตอร์

?‍?ภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูภาควิชาคอมพิวเตอร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคาร ๙๐ ปี ชั้น ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้
และเป็นการสืบทอดประเพณีของไทยที่นิยมถือปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณสืบต่อไป…??
? ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีนักศึกษาสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีเว็บ และนวัตกรรมดิจิทัล ทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งอาจารย์ในภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และนักศึกษาที่มีหน่วยกิจกรรมสูงสุดของแต่ละสาขา ในแต่ละชั้นปี