นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา มร.ชม. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (IoT)

นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา มร.ชม. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันโครงงานและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (IoT)
📰 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาร่วมโครงการ แข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครูและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม
ท้องถิ่นซึ่งจัดขึ้นตามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)ตามโครงสร้างเครือข่ายสโมสรนักศึกษาในเขตภาคเหนือ 8 สถาบัน เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
🥈ผลการแข่งขันปรากฏว่านายสุกฤษฏิ์ สุธรรมแปง นายธเนศ มนต์น้อย และนางสาวถาวรีย์ ทิวงศ์ นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปีที่ 3
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ประเภท การแข่งขันโครงงานและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ (IoT) จากการเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการวิชาชีพครูและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 10 โดยมี อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์และ อ.ประธาน คำจินะ อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ควบคุมทีมทางมหาวิทยาลัย
 
 
 
 
 
 
 
 
LINK ข่าว👉 https://bit.ly/3JtdWQG

กีฬาพี่น้องสัมพันธ์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “กีฬาพี่น้องสัมพันธ์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 ทั้ง 5 หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการเชื่อสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องและเพื่อให้นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ เป็นคนที่รู้จักการให้อภัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย

 

 

โครงการค่ายเยาวชนคนดิจิทัล สำหรับนักเรียนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน

?ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดโครงการค่ายเยาวชนคนดิจิทัล ให้กับนักเรียนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 222 และ 224 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการค่ายเยาวชนคนดิจิทัล ซึ่งจัดขึ้นโดย ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ “การพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือด้วย MIT AppInventor และการสร้าง Portfolio” ตามโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน จำนวน 60 คน โดยมี อาจารย์ภาณุภัฒน์ สุวรรณกูล และอาจารย์ศิริกรณ์ กันขัติ์ อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการให้ความรู้ในครั้งนี้

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม …”Sci – Tech CMRU Education Expo 2023″…

วันที่ 2 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนน้อง ๆ นักเรียนระดับชั้น ม.6 คุณครูแนะแนว และผู้สนใจทั่วไป ?‍??‍?
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม …”Sci – Tech CMRU Education Expo 2023″…
รับชม Live สดผ่านทาง Facebook Page https://www.facebook.com/SciTechCMRU
หลักสูตรที่เปิดสอน ?? https://www.science.cmru.ac.th/courses/

โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (เพิ่มพูนทักษะวิชาการ) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอบรบการทำธุรกรรมยุคดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี Blockchain

โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

(เพิ่มพูนทักษะวิชาการ) ภาควิชาคอมพิวเตอร์

กิจกรรมอบรบการทำธุรกรรมยุคดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี Blockchain

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 7:30 – 17:30 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ3 ของภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โดยวิทยากร
คุณธวัชชัย สิงงาม ตำแหน่ง Senior Devops บริษัท PTTEP และ
คุณบรรเจิด ประทุมหอม ตำแหน่ง Senior Developer บริษัท Wisesoft

กิจกรรมไหว้ครูภาควิชาคอมพิวเตอร์

?‍?ภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูภาควิชาคอมพิวเตอร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคาร ๙๐ ปี ชั้น ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้
และเป็นการสืบทอดประเพณีของไทยที่นิยมถือปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณสืบต่อไป…??
? ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีนักศึกษาสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีเว็บ และนวัตกรรมดิจิทัล ทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งอาจารย์ในภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และนักศึกษาที่มีหน่วยกิจกรรมสูงสุดของแต่ละสาขา ในแต่ละชั้นปี

กิจกรรม การแข่งขัน ROV E-Sport (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 24 สิงหาคม 2565

ภาควิชาคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม การแข่งขัน ROV E-Sport (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2565 ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565

กิจกรรมการแข่งขัน ROV E-Sport (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ได้มีโรงเรียนแข่งขันจำนวน 16 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่
2. โรงเรียนแม่แจ่ม
3. โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่
4. โรงเรียนไชยปราการ
5. โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
6. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย
7. โรงเรียนเถินวิทยา
8. โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
9. โรงเรียนจอมทอง
10. โรงเรียนวชิรป่าซาง
11. โรงเรียนหอพระ
12. โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
13. โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
14. โรงเรียนธรรมราชศึกษา
15. โรงเรียนพร้าววิทยาคม
16. โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

ในกิจกรรมมการแข่งขัน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ขอขอบคุณกับทุกทีมและทุกโรงเรียนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขัน ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนธรรมราชศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนพร้าววิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนจอมทอง

  • โรงเรียนธรรมราชศึกษา

  • โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่

  • โรงเรียนพร้าววิทยาคม

  • โรงเรียนจอมทอง

ภาควิชาคอมพิวเตอร์แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ที่เข้ารับรางวัลเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2565

      มร.ชม. จัดพิธีถวายราชสดุดี “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565  ณ   ห้องประชุมเอื้องคำ  อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว เพื่อน้อมรำลึกและสดุดี ถึงพระอัจฉริยภาพ พระบรมเดชานุภาพ พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

     ภาควิชาคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์ปัจจุบันของทุกหลักสูตรที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านเรียนดี และดีเด่นด้านกิจกรรม ทุก ๆ ท่าน ได้แก่หลักสูตร
1. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หลักสูตรเทคโนโลยีเว็บ
4. หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัล
5. หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา

ทางภาควิชาได้รับความอนุเคราะห์จากศิษย์เก่าได้มาแชร์ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับน้อง ๆ ทางภาควิชาจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม กิจกรรมอบรมการพัฒนาระบบ Smart Farm ด้วย Arduino board วันที่ 6-7 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม กิจกรรมอบรมการพัฒนาระบบ Smart Farm ด้วย Arduino board  ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ จำนวน 40 คน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ทางด้าน Coding และการใช้งาน Arduino board ไปต่อยอดพัฒนาระบบ Smart Farm ในชุมชนได้ในอนาคต

กิจกรรมอบรมการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั้นขั้นสูง

ภาควิชาคอมพิวเตอร์จัดโครงการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขั้นสูงสำหรับนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์และบุคคลทั่วไป วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00 – 16.30 น. วิทยากรโดย คุณบรรเจิด ประทุมหอม และคณะ จากบริษัท Wisesoft