ภาควิชาคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ครูอภิวิชญ์ สกุนต์อนาวิล ครูชำนาญการ จากโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ศิษย์เก่าหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2562-2564 สาขาวิชาการหรือวิชาชีพ

 

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา โครงการอบรมทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา

ในวันที่ 18 และ 25 กรกฏาคม 2564 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา โครงการอบรมทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา

โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาเข้าร่วมโครงการ มีเนื้อหาเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย MIT App Inventor เป็นการจัดในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร
– อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล
– อ.ประธาน คำจินะ

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของภาควิชาคอมพิวเตอร์

ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2564 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของภาควิชาคอมพิวเตอร์

โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการทั้ง 5 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีเว็บและหลักสูตรนวัตกรรมดิจิตอล

โดยมีการอบรมในหัวข้อ
1.ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
2.คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
3.ทักษะการใช้ Excel Advance

โดยจัดในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร
– ผศ.ดร.เอกพงษ์ ดวงดาว
– ผศ.สุภาพร ฟองจันตา
– ผศ.พรวนา รัตนชูโชค
– อ.ประธาน คำจินะ

โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาควิชาคอมพิวเตอร์จัด โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันพฤหัสบดีที่ 17 และวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ในรูปแบบออนไลน์

วิทยากรอบรมโดย

อาจารย์ภาณุพงษ์ อินต๊ะวงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาจารย์วีรวัส เลิศรมยานันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพประกอบการอบรบ

อบรบเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตลาดออนไลน์ลำไย ให้กับ สปก.ที่ดิน ลำพูน

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ภาควิชาคอมพิวเตอร์โดย อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ เป็นวิทยากร  อบรบเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตลาดออนไลน์ลำไย ให้กับ สปก.ที่ดิน ลำพูน เรื่องการตลาดออนไลน์ให้กับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่บ้านแม่หาด ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ณ ห้อง 263

ภาควิชาคอมพิวเตอร์จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ภาควิชาคอมพิวเตอร์จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย Laravel Framework ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง INC21

 

ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัธนชัย อาจารย์จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ในฐานะตัวแทนครูผู้ทรงคุณค่า จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีการจัดพิธีเชิดชูเกียรติครูผู้ทรงคุณค่า เนื่องในงานวันครู ปีการศึกษา 2564

ทั้งนี้ ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัธนชัย อาจารย์จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ในฐานะตัวแทนครูผู้ทรงคุณค่า จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรับมอบจากรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล

 

 

สมัครด่วน TCAS รอบที่ 2 รอบ QUOTA 1 มี.ค.-20 เม.ย. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่!!!

กำหนดรับสมัครนักศึกษษ ภาคปกติ

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รอบที่ 2 QUOTA ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 20 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดด้านล่าง

 

ตัวแทนบริษัท Aware Corporation ได้ร่วมหารือกับภาควิชาคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

คุณธารทิพย์ สุรัตน์ธันยากร และคณะเป็นตัวแทนบริษัท Aware Corporation ได้ร่วมหารือกับภาควิชาคอมพิวเตอร์ นำโดย ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี หัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ ในความร่วมมือทางวิชาการ ในเรื่องการส่งนักศึกษาไปฝึกงาน และโครงการพิเศษ ในการพัฒนานักศึกษาร่วมกับภาคเอกชน

 

โดยการร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นผู้ใช้บัณฑิตในอนาคตนั่นเอง

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมออกบูธแนะนำภาควิชา ในงาน Wisdom v Academy Expo 2020 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ โดย ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี และนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมออกบูธแนะนำภาควิชา ในงาน Wisdom v Academy Expo 2020 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่