กีฬาพี่น้องสัมพันธ์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “กีฬาพี่น้องสัมพันธ์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ประจำปี 2566” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 ทั้ง 5 หลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเป็นการเชื่อสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องและเพื่อให้นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ เป็นคนที่รู้จักการให้อภัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย

 

 

Posted in กิจกรรมของภาควิชา.