โครงการค่ายเยาวชนคนดิจิทัล สำหรับนักเรียนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน

?ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดโครงการค่ายเยาวชนคนดิจิทัล ให้กับนักเรียนโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2565 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 222 และ 224 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี อาจารย์ ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการค่ายเยาวชนคนดิจิทัล ซึ่งจัดขึ้นโดย ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ “การพัฒนาโปรแกรมบนโทรศัพท์มือถือด้วย MIT AppInventor และการสร้าง Portfolio” ตามโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จ.ลำพูน จำนวน 60 คน โดยมี อาจารย์ภาณุภัฒน์ สุวรรณกูล และอาจารย์ศิริกรณ์ กันขัติ์ อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยาการให้ความรู้ในครั้งนี้

Posted in กิจกรรมของภาควิชา.