อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม

วันที่ 25-26 มีนาคม 2567 อาจารย์ ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังสี อาจารย์ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล อาจารย์ประธาน คำจินะ อาจารย์จุฬาวลี มณีเลิน และ ผศ.ดร.อรนุช พันโท เป็นวิทยากรเรื่อง หลักการเขียนโปรแกรมควบคุม Arduino เบื้องต้น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

Posted in กิจกรรมของภาควิชา.