ภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของภาควิชาคอมพิวเตอร์

ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2564 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของภาควิชาคอมพิวเตอร์

โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการทั้ง 5 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีเว็บและหลักสูตรนวัตกรรมดิจิตอล

โดยมีการอบรมในหัวข้อ
1.ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
2.คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
3.ทักษะการใช้ Excel Advance

โดยจัดในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร
– ผศ.ดร.เอกพงษ์ ดวงดาว
– ผศ.สุภาพร ฟองจันตา
– ผศ.พรวนา รัตนชูโชค
– อ.ประธาน คำจินะ

Posted in กิจกรรมของภาควิชา.