ภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา โครงการอบรมทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา

ในวันที่ 18 และ 25 กรกฏาคม 2564 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา โครงการอบรมทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา

โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาเข้าร่วมโครงการ มีเนื้อหาเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย MIT App Inventor เป็นการจัดในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร
– อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล
– อ.ประธาน คำจินะ

Posted in กิจกรรมของภาควิชา.