โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาควิชาคอมพิวเตอร์จัด โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันพฤหัสบดีที่ 17 และวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ในรูปแบบออนไลน์

วิทยากรอบรมโดย

อาจารย์ภาณุพงษ์ อินต๊ะวงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาจารย์วีรวัส เลิศรมยานันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพประกอบการอบรบ

Posted in กิจกรรมของภาควิชา.