นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลที่ 1 การนำเสนอแบบบรรยาย และการนำเสนอแบบโปสเตอร์

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐนันท์ สุภาวะ, นายภัทร ทายะติ และนายวิศรุต ชอบชื่น นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลที่ 1 การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral presentation) และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster presentation)  เรื่อง “การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อระบุพิกัดปลายทางสำหรับระบบควบคุมหุ่นยนต์ส่งวัสดุอัตโนมัติ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ปานซาง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในโครงการพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 15 และ ห้องเรียนชั้น 13 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอบคุณภาพจาก อาจารย์ชัยทัศน์ เกียรติยากุล

Posted in กิจกรรมของภาควิชา and tagged , , .