การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างและควบคุมหุ่นยนต์ด้วย GOGO board”

 

วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างและควบคุมหุ่นยนต์ด้วย GOGO board” ณ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการสร้างและควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้นให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Posted in กิจกรรมของภาควิชา.