กิจกรรมไหว้ครูภาควิชาคอมพิวเตอร์

?‍?ภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูภาควิชาคอมพิวเตอร์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ อาคาร ๙๐ ปี ชั้น ๑๕ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และระลึกถึงพระคุณของบูรพาจารย์ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์วิชาความรู้ให้
และเป็นการสืบทอดประเพณีของไทยที่นิยมถือปฏิบัติมาแต่สมัยโบราณสืบต่อไป…??
? ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีนักศึกษาสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ศึกษา วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีเว็บ และนวัตกรรมดิจิทัล ทุกชั้นปีเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว พร้อมทั้งอาจารย์ในภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น และนักศึกษาที่มีหน่วยกิจกรรมสูงสุดของแต่ละสาขา ในแต่ละชั้นปี
Posted in กิจกรรมของภาควิชา.