โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (เพิ่มพูนทักษะวิชาการ) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ กิจกรรมอบรบการทำธุรกรรมยุคดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี Blockchain

โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

(เพิ่มพูนทักษะวิชาการ) ภาควิชาคอมพิวเตอร์

กิจกรรมอบรบการทำธุรกรรมยุคดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี Blockchain

วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม 2565 เวลา 7:30 – 17:30 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 และ3 ของภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โดยวิทยากร
คุณธวัชชัย สิงงาม ตำแหน่ง Senior Devops บริษัท PTTEP และ
คุณบรรเจิด ประทุมหอม ตำแหน่ง Senior Developer บริษัท Wisesoft
Posted in กิจกรรมของภาควิชา.