โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ในกิจกรรม การศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมการทอผ้าใยกัญชงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการผลิตเส้นด้ายจากใยกัญชง

เมื่อวันที่ 18 และ 22 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ทางภาควิชาคอมพิวเตอร์ จัดโครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ในกิจกรรม การศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมการทอผ้าใยกัญชงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการผลิตเส้นด้ายจากใยกัญชง ?ณ หมู่บ้านแม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภแแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการนำเครื่องปั่นเส้นด้ายใยกันชง ?ผลงานนวัตกรรมของ ผศ.ดร. เสรี ปานซาง และคุณกรีฑา ปิลันธนดิลก นำไปมอบให้กับตัวแทนชุมชุน เพื่อสนับสนุนการผลิตเส้นด้ายจากใยกัญชงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น…???

Posted in กิจกรรมของภาควิชา.