ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ธนาคารออมสิน ระดับมหาวิทยาลัย

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ธนาคารออมสิน ระดับมหาวิทยาลัยดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อทีม “Mymo Dracula”
นางสาว นภาพร ไชยชะนะ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อทีม “Mymo แอพเดียวก็เฟี้ยวได้แง้นแง้นน”
นางสาว ปุณยนุช สุขรอด หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
นางสาว กุสุมา อนุ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รางวัลชมเชย ชื่อทีม “การเดินทาง”
นางสาว พรรณธิดา สามปิมปา หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
นางสาว ชิดตะวัน เตอะอ้าย หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
นางสาว รุ่งทิวา เปลี่ยนวอน หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา

?รางวัลชมเชย ?ชื่อทีม “ยี่สิบบาท win”
นาย ราชันย์ สิงคะลิง หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

Posted in กิจกรรมของภาควิชา.