ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ธนาคารออมสิน ระดับมหาวิทยาลัย

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ธนาคารออมสิน ระดับมหาวิทยาลัยดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อทีม “Mymo Dracula”
นางสาว นภาพร ไชยชะนะ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อทีม “Mymo แอพเดียวก็เฟี้ยวได้แง้นแง้นน”
นางสาว ปุณยนุช สุขรอด หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
นางสาว กุสุมา อนุ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รางวัลชมเชย ชื่อทีม “การเดินทาง”
นางสาว พรรณธิดา สามปิมปา หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
นางสาว ชิดตะวัน เตอะอ้าย หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
นางสาว รุ่งทิวา เปลี่ยนวอน หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา

🏅รางวัลชมเชย 🏅ชื่อทีม “ยี่สิบบาท win”
นาย ราชันย์ สิงคะลิง หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

Posted in กิจกรรมของภาควิชา.