นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการแข่งขัน NSC ระดับประเทศ

 

12-15 มีนาคม 2562 นศ.ภาควิชาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการแข่งขัน NSC ระดับประเทศ นำเสนอผลงานที่ได้รับคัดเลือก ณ แฟชันฮอลล์ แฟชันไอร์แลนด์ กทม. ดังนี้
1. แอปพลิเคชันจำลองเสียงระนาดเอกล้านนา
นายเอกนรินทร์ มูลกาวิน
ที่ปรึกษา อ.ทัศนันท์ จันทร
2. ต้นแบบระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน 
นางสาวภัทรพร วงศ์หาญ
นางสาวสิริรัตน์ สีสุวรรณ
ที่ปรึกษา อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน