กิจกรรมการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสร้างลายต้องตุงและโคมไฟ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 ทางภาควิชาคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสร้างลายต้องตุงและโคมไฟ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เพื่อเป็นการเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่มีมาช้านาน สืบไป