ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัธนชัย อาจารย์จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ในฐานะตัวแทนครูผู้ทรงคุณค่า จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีการจัดพิธีเชิดชูเกียรติครูผู้ทรงคุณค่า เนื่องในงานวันครู ปีการศึกษา 2564

ทั้งนี้ ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัธนชัย อาจารย์จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ในฐานะตัวแทนครูผู้ทรงคุณค่า จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรับมอบจากรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล

 

 

ตัวแทนบริษัท Aware Corporation ได้ร่วมหารือกับภาควิชาคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

คุณธารทิพย์ สุรัตน์ธันยากร และคณะเป็นตัวแทนบริษัท Aware Corporation ได้ร่วมหารือกับภาควิชาคอมพิวเตอร์ นำโดย ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี หัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ ในความร่วมมือทางวิชาการ ในเรื่องการส่งนักศึกษาไปฝึกงาน และโครงการพิเศษ ในการพัฒนานักศึกษาร่วมกับภาคเอกชน

 

โดยการร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นผู้ใช้บัณฑิตในอนาคตนั่นเอง

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมออกบูธแนะนำภาควิชา ในงาน Wisdom v Academy Expo 2020 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ โดย ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี และนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมออกบูธแนะนำภาควิชา ในงาน Wisdom v Academy Expo 2020 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่

อาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการแนะแนวสื่อและเทคโนโลยี ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จ.เชียงใหม่

ในวันที่ 6 9 และ 10 พฤศจิกายน 63 อาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการแนะแนวสื่อและเทคโนโลยี ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จ.เชียงใหม่

โดยมีวิทยากร
1.ผศ.ดร.อรนุช พันโท
2.ผศ.พรวนา รัตนชูโชค
3.ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์
4.ผศ.สมรวี อร่ามกุล
5.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี
6.ดร.รสลิน เพตะกร
7.อ.จุฬาวลี มณีเลิศ
8.อ.ทัศนันท์ จันทร
9.อ.ประธาน คำจินะ
10.อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล

โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ในกิจกรรม การศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมการทอผ้าใยกัญชงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการผลิตเส้นด้ายจากใยกัญชง

เมื่อวันที่ 18 และ 22 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ทางภาควิชาคอมพิวเตอร์ จัดโครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ในกิจกรรม การศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมการทอผ้าใยกัญชงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการผลิตเส้นด้ายจากใยกัญชง 🍀ณ หมู่บ้านแม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภแแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการนำเครื่องปั่นเส้นด้ายใยกันชง 🧵ผลงานนวัตกรรมของ ผศ.ดร. เสรี ปานซาง และคุณกรีฑา ปิลันธนดิลก นำไปมอบให้กับตัวแทนชุมชุน เพื่อสนับสนุนการผลิตเส้นด้ายจากใยกัญชงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น…💪💪💪

นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์นายชวัลวิทย์ ปัญญาวัฒโนได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันเข้าสายสัญญาณ Cabling Contest 2019

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์นายชวัลวิทย์ ปัญญาวัฒโนได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันเข้าสายสัญญาณ Cabling Contest 2019 (ปีที่7) ระดับภูมิภาคเหนือ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

 

 

 

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ธนาคารออมสิน ระดับมหาวิทยาลัย

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ธนาคารออมสิน ระดับมหาวิทยาลัยดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อทีม “Mymo Dracula”
นางสาว นภาพร ไชยชะนะ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อทีม “Mymo แอพเดียวก็เฟี้ยวได้แง้นแง้นน”
นางสาว ปุณยนุช สุขรอด หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
นางสาว กุสุมา อนุ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รางวัลชมเชย ชื่อทีม “การเดินทาง”
นางสาว พรรณธิดา สามปิมปา หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
นางสาว ชิดตะวัน เตอะอ้าย หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
นางสาว รุ่งทิวา เปลี่ยนวอน หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา

🏅รางวัลชมเชย 🏅ชื่อทีม “ยี่สิบบาท win”
นาย ราชันย์ สิงคะลิง หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการแข่งขัน NSC ระดับประเทศ

 

12-15 มีนาคม 2562 นศ.ภาควิชาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการแข่งขัน NSC ระดับประเทศ นำเสนอผลงานที่ได้รับคัดเลือก ณ แฟชันฮอลล์ แฟชันไอร์แลนด์ กทม. ดังนี้
1. แอปพลิเคชันจำลองเสียงระนาดเอกล้านนา
นายเอกนรินทร์ มูลกาวิน
ที่ปรึกษา อ.ทัศนันท์ จันทร
2. ต้นแบบระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน 
นางสาวภัทรพร วงศ์หาญ
นางสาวสิริรัตน์ สีสุวรรณ
ที่ปรึกษา อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน

นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลที่ 1 การนำเสนอแบบบรรยาย และการนำเสนอแบบโปสเตอร์

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐนันท์ สุภาวะ, นายภัทร ทายะติ และนายวิศรุต ชอบชื่น นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลที่ 1 การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral presentation) และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster presentation)  เรื่อง “การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อระบุพิกัดปลายทางสำหรับระบบควบคุมหุ่นยนต์ส่งวัสดุอัตโนมัติ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ปานซาง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในโครงการพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 15 และ ห้องเรียนชั้น 13 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอบคุณภาพจาก อาจารย์ชัยทัศน์ เกียรติยากุล

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างและควบคุมหุ่นยนต์ด้วย GOGO board”

 

วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างและควบคุมหุ่นยนต์ด้วย GOGO board” ณ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการสร้างและควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้นให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น