นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มร.ชม. สร้างสรรค์ผลงานคว้า 7 รางวัล การสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 2

อาจารย์ประธาน คำจินะ อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้จัดโครงการ “การประกวดสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3” ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมการสร้างหนังสือที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ โดยการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างหนังสือและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมส่งเสริมบูรณาการการเรียนรู้โดยนำหนังสือที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ไปใช้ในการเรียนการสอนในโรงเรียนเรียนรวมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาจากทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น 183 ทีม ส่งผลงานการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมการประกวด

โดยผลปรากฏว่านักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 8 ทีม สามารถคว้ารางวัลได้ถึง 7 รายการ ได้แก่ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 สื่อระดับประถมศึกษา รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท และรางวัล Popular Vote รับเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ทีม ABB EPUB นายเทพพิทักษ์ เทียมยศ , นายนคเรศ สมโรย , นางสาวจิราวรรณ แสนอ่อง ผลงาน “การแยกสารน่ารู้” รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 สื่อระดับมัธยมศึกษา รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ ทีม Just For Fun นางสาววาสนา ยอดคำ , นางสาวศิริโสภา เมืองใจ , นางสาวอรทัย อินทะรังษี ผลงาน “การรักษาดุลยภาพอุณหภูมิของร่างกาย” รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 สื่อระดับมัธยมศึกษา รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ ทีม Public นายปฏิภาณ ใจซื่อ , นายพิชชานนทร์ คำเสน , นายกฤษฎ์ แดงต่อม ผลงาน “โครงสร้างโลก” รางวัลชมเชย สื่อระดับมัธยมศึกษา รับเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่ ทีม E2M นางสาวอนุธิดา กันธิมา , นางสาวอนุรดี วงศ์เทพ , นางสาวอัญชลี จันทร์เพ็ญ ผลงาน “การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม” และทีม Power Three นางสาวปนัดดา กลิ้งทะเล , นางสาวอารีรัตน์ สมศรี , นางสาวอรอมล มูลรังษี ผลงาน “ระบบประสาท” และรางวัลสื่อที่ผู้พิการเข้าถึงได้ รับของที่ระลึกจากผู้จัดงาน ได้แก่ ทีม COM’ED BOY นายชัยนรินท์ หลีเพิ่มสุข , นายปวีณ สิทธิวะ , นายพงศกร ดีคำ ผลงาน “แรงโน้มถ่วงของโลก” ทั้งนี้ในการสร้างสรรค์ผลงานมีอาจารย์จุฬาวลี มณีเลิศ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรวนา รัตนชูโชค และอาจารย์ ดร.รสลิน เพตะกร ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ควบคุม สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถติดตามผลงานได้ที่ ระบบฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ทาง www.epub.aid.in.th