ขอเชิญเข้าประชุมการศึกษาอิสระฯ ภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 8 พ.ย. 2562

ขอเชิญเข้าประชุมการศึกษาอิสระฯ ภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 8 พ.ย.62 15.00-18.00 น. ณ ห้อง ห้องประชุมใหญ่ (28101) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ http://bit.do/eMSzs

นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์นายชวัลวิทย์ ปัญญาวัฒโนได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันเข้าสายสัญญาณ Cabling Contest 2019

ขอแสดงความยินดีนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์นายชวัลวิทย์ ปัญญาวัฒโนได้รับรางวัล ชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันเข้าสายสัญญาณ Cabling Contest 2019 (ปีที่7) ระดับภูมิภาคเหนือ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว

 

 

 

ขอเชิญอาจารย์ และ นักศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์

ขอเชิญอาจารย์ และ นักศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

1. หลักสูตร : สร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Moodle สำหรับอาจารย์
ในวันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 – 7 มิถุนายน 2562 >>> ลงทะเบียน Online ได้ที่ https://goo.gl/forms/vN4ZRaH23loHLpb53

2. หลักสูตร : สร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Microsoft Teams สำหรับอาจารย์
ในวันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 – 7 มิถุนายน 2562 >>> ลงทะเบียน Online ได้ที่ https://goo.gl/forms/pjisRJ7tTHLHVNm82

3. หลักสูตร : สร้างและบริหารจัดการห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom สำหรับอาจารย์
ในวันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 30 คน ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 – 7 มิถุนายน 2562 >>> ลงทะเบียน Online ได้ที่ https://goo.gl/forms/HwxWJ9ZS8rjZb1a62

4. หลักสูตร : การใช้งานห้องเรียนออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย Moodle และ Google Classroom สำหรับนักศึกษา
ในวันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ INC21 ชั้น 2 สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นักศึกษาสามารถสมัครได้ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย หรือ เลือกช่วงใดช่วงหนึ่งที่สะดวกก็ได้ ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 – 26 มิถุนายน 2562 รับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม ดังนี้
– การใช้งานห้องเรียนออนไลน์ด้วย Moodle จำนวน 50 คน
– การใช้งานห้องเรียนออนไลน์ด้วย Google Classroom จำนวน 50 คน
>>> ลงทะเบียน Online ได้ที่ https://goo.gl/forms/9uJvetbANl2WGHgE3

ที่มา: http://www.lms.cmru.ac.th/web/index.php?ge=view&gen_lang=130219024650

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ธนาคารออมสิน ระดับมหาวิทยาลัย

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ธนาคารออมสิน ระดับมหาวิทยาลัยดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อทีม “Mymo Dracula”
นางสาว นภาพร ไชยชะนะ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ชื่อทีม “Mymo แอพเดียวก็เฟี้ยวได้แง้นแง้นน”
นางสาว ปุณยนุช สุขรอด หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
นางสาว กุสุมา อนุ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

รางวัลชมเชย ชื่อทีม “การเดินทาง”
นางสาว พรรณธิดา สามปิมปา หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
นางสาว ชิดตะวัน เตอะอ้าย หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา
นางสาว รุ่งทิวา เปลี่ยนวอน หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา

?รางวัลชมเชย ?ชื่อทีม “ยี่สิบบาท win”
นาย ราชันย์ สิงคะลิง หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการแข่งขัน NSC ระดับประเทศ

 

12-15 มีนาคม 2562 นศ.ภาควิชาคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมโครงการแข่งขัน NSC ระดับประเทศ นำเสนอผลงานที่ได้รับคัดเลือก ณ แฟชันฮอลล์ แฟชันไอร์แลนด์ กทม. ดังนี้
1. แอปพลิเคชันจำลองเสียงระนาดเอกล้านนา
นายเอกนรินทร์ มูลกาวิน
ที่ปรึกษา อ.ทัศนันท์ จันทร
2. ต้นแบบระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน 
นางสาวภัทรพร วงศ์หาญ
นางสาวสิริรัตน์ สีสุวรรณ
ที่ปรึกษา อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตัน

นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลที่ 1 การนำเสนอแบบบรรยาย และการนำเสนอแบบโปสเตอร์

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐนันท์ สุภาวะ, นายภัทร ทายะติ และนายวิศรุต ชอบชื่น นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับรางวัลที่ 1 การนำเสนอแบบบรรยาย (Oral presentation) และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster presentation)  เรื่อง “การประยุกต์ใช้อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่ง เพื่อระบุพิกัดปลายทางสำหรับระบบควบคุมหุ่นยนต์ส่งวัสดุอัตโนมัติ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ปานซาง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในโครงการพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 15 และ ห้องเรียนชั้น 13 อาคาร 90 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอบคุณภาพจาก อาจารย์ชัยทัศน์ เกียรติยากุล

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างและควบคุมหุ่นยนต์ด้วย GOGO board”

 

วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างและควบคุมหุ่นยนต์ด้วย GOGO board” ณ ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการสร้างและควบคุมหุ่นยนต์เบื้องต้นให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ขอแสดงความยินดี นศ.ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ได้รางวัล การแข่งขัน NSC(National Software Contest 2019) รอบคัดเลือกภาคเหนือ

 

ขอแสดงความยินดี นศ.ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ได้รางวัล การแข่งขัน NSC(National Software Contest 2019) รอบคัดเลือกภาคเหนือ ดังนี้


โครงการที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงแชมป์ประเทศไทย ณ กรุงเทพมหานคร และ รับทุนรอบสอง 9,000 บาท
1. แอปพลิเคชันจำลองเสียงระนาดเอกล้านนา
นายเอกนรินทร์ มูลกาวิน
ที่ปรึกษา อ.ทัศนันท์ จันทร
2. ต้นแบบระบบอินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับควบคุมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน
นางสาวภัทรพร วงศ์หาญ
นางสาวสิริรัตน์ สีสุวรรณ
ที่ปรึกษา อ.ดร.ภัทราพร พรหมคำตันโครงการที่ได้รับทุนรอบสอง 9,000 บาท
1. แอพพลิเคชันระบบ AR เสริมสร้างทักษะการคิดและการตัดสินใจสำหรับเด็กด้วยปริศนาแทนแกรม
นายกิตติศักดิ์ ใคร้อุดม
ที่ปรึกษา อ.จุฬาวลี มณีเลิศ


ทีมนักศึกษาได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันพัฒนาโครงการและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ Internet of Things ระดับอุดมศึกษา

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับทีมศึกษาที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในการแข่งขันพัฒนาโครงการและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ Internet of Things ระดับอุดมศึกษา ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี ปานซาง เป็นอาจารย์ผู้ควบคุมทีม

กิจกรรมการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสร้างลายต้องตุงและโคมไฟ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 ทางภาควิชาคอมพิวเตอร์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนาโดยใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการสร้างลายต้องตุงและโคมไฟ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ เพื่อเป็นการเผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่มีมาช้านาน สืบไป