โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาควิชาคอมพิวเตอร์จัด โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวันพฤหัสบดีที่ 17 และวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. ในรูปแบบออนไลน์

วิทยากรอบรมโดย

อาจารย์ภาณุพงษ์ อินต๊ะวงค์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อาจารย์วีรวัส เลิศรมยานันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างประเทศ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพประกอบการอบรบ

อบรบเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตลาดออนไลน์ลำไย ให้กับ สปก.ที่ดิน ลำพูน

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ภาควิชาคอมพิวเตอร์โดย อ.ศิริกรณ์ กันขัติ์ เป็นวิทยากร  อบรบเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตลาดออนไลน์ลำไย ให้กับ สปก.ที่ดิน ลำพูน เรื่องการตลาดออนไลน์ให้กับกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่บ้านแม่หาด ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน ณ ห้อง 263

ภาควิชาคอมพิวเตอร์จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ภาควิชาคอมพิวเตอร์จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย Laravel Framework ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง INC21

 

ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัธนชัย อาจารย์จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ในฐานะตัวแทนครูผู้ทรงคุณค่า จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีการจัดพิธีเชิดชูเกียรติครูผู้ทรงคุณค่า เนื่องในงานวันครู ปีการศึกษา 2564

ทั้งนี้ ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัธนชัย อาจารย์จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ในฐานะตัวแทนครูผู้ทรงคุณค่า จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรับมอบจากรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล

 

 

สมัครด่วน TCAS รอบที่ 2 รอบ QUOTA 1 มี.ค.-20 เม.ย. 64 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่!!!

กำหนดรับสมัครนักศึกษษ ภาคปกติ

ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รอบที่ 2 QUOTA ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 20 เมษายน 2564 ตามรายละเอียดด้านล่าง

 

ตัวแทนบริษัท Aware Corporation ได้ร่วมหารือกับภาควิชาคอมพิวเตอร์

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

คุณธารทิพย์ สุรัตน์ธันยากร และคณะเป็นตัวแทนบริษัท Aware Corporation ได้ร่วมหารือกับภาควิชาคอมพิวเตอร์ นำโดย ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี หัวหน้าภาควิชาและคณาจารย์ ในความร่วมมือทางวิชาการ ในเรื่องการส่งนักศึกษาไปฝึกงาน และโครงการพิเศษ ในการพัฒนานักศึกษาร่วมกับภาคเอกชน

 

โดยการร่วมมือในครั้งนี้มีเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ซึ่งจะเป็นผู้ใช้บัณฑิตในอนาคตนั่นเอง

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมออกบูธแนะนำภาควิชา ในงาน Wisdom v Academy Expo 2020 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ โดย ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี และนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ ได้ร่วมออกบูธแนะนำภาควิชา ในงาน Wisdom v Academy Expo 2020 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่

อาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการแนะแนวสื่อและเทคโนโลยี ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จ.เชียงใหม่

ในวันที่ 6 9 และ 10 พฤศจิกายน 63 อาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการแนะแนวสื่อและเทคโนโลยี ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จ.เชียงใหม่

โดยมีวิทยากร
1.ผศ.ดร.อรนุช พันโท
2.ผศ.พรวนา รัตนชูโชค
3.ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์
4.ผศ.สมรวี อร่ามกุล
5.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี
6.ดร.รสลิน เพตะกร
7.อ.จุฬาวลี มณีเลิศ
8.อ.ทัศนันท์ จันทร
9.อ.ประธาน คำจินะ
10.อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล

สมัครด่วน TCAS รอบที่ 1 รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่!!!

สมัครด่วน TCAS รอบที่ 1 รอบ Portfolio มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่!!!

สมัคร 1 พฤศจิกายน 2563-16 ธันวาคม 2563
ลิงค์สมัคร https://wow.in.th/qLK7z

สำหรับภาควิชาคอมพิวเตอร์มีทั้งหมด 5 หลักสูตร
1.วิทยาการคอมพิวเตอร์
2.เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.เทคโนโลยีเว็บ
4.นวัตกรรมดิจิตอล
5.คอมพิวเตอร์ศึกษา

นักเรียนสามารถสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาควิชาคอมพิวเตอร์ สามารถแอดไลน์มาที่ https://wow.in.th/m4F8L

โครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ในกิจกรรม การศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมการทอผ้าใยกัญชงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการผลิตเส้นด้ายจากใยกัญชง

เมื่อวันที่ 18 และ 22 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา ทางภาควิชาคอมพิวเตอร์ จัดโครงการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ในกิจกรรม การศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมการทอผ้าใยกัญชงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการผลิตเส้นด้ายจากใยกัญชง ?ณ หมู่บ้านแม่สาน้อย ตำบลโป่งแยง อำเภแแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการนำเครื่องปั่นเส้นด้ายใยกันชง ?ผลงานนวัตกรรมของ ผศ.ดร. เสรี ปานซาง และคุณกรีฑา ปิลันธนดิลก นำไปมอบให้กับตัวแทนชุมชุน เพื่อสนับสนุนการผลิตเส้นด้ายจากใยกัญชงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น…???