กิจกรรม การแข่งขัน ROV E-Sport (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ วันที่ 24 สิงหาคม 2565

ภาควิชาคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรม การแข่งขัน ROV E-Sport (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปี 2565 ของ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2565

กิจกรรมการแข่งขัน ROV E-Sport (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ได้มีโรงเรียนแข่งขันจำนวน 16 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนพระหฤทัย เชียงใหม่
2. โรงเรียนแม่แจ่ม
3. โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่
4. โรงเรียนไชยปราการ
5. โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
6. โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นาทราย
7. โรงเรียนเถินวิทยา
8. โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่
9. โรงเรียนจอมทอง
10. โรงเรียนวชิรป่าซาง
11. โรงเรียนหอพระ
12. โรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม
13. โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม
14. โรงเรียนธรรมราชศึกษา
15. โรงเรียนพร้าววิทยาคม
16. โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์

ในกิจกรรมมการแข่งขัน ภาควิชาคอมพิวเตอร์ขอขอบคุณกับทุกทีมและทุกโรงเรียนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมแข่งขัน ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รางวัล ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนธรรมราชศึกษา
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนพร้าววิทยาคม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 ได้แก่ โรงเรียนจอมทอง

  • โรงเรียนธรรมราชศึกษา

  • โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่

  • โรงเรียนพร้าววิทยาคม

  • โรงเรียนจอมทอง

ภาควิชาคอมพิวเตอร์แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ที่เข้ารับรางวัลเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ปี พ.ศ. 2565

      มร.ชม. จัดพิธีถวายราชสดุดี “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” เนื่องในโอกาสสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565  ณ   ห้องประชุมเอื้องคำ  อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว เพื่อน้อมรำลึกและสดุดี ถึงพระอัจฉริยภาพ พระบรมเดชานุภาพ พระเกียรติคุณและพระมหากรุณาธิคุณ พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

     ภาควิชาคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และศิษย์ปัจจุบันของทุกหลักสูตรที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านเรียนดี และดีเด่นด้านกิจกรรม ทุก ๆ ท่าน ได้แก่หลักสูตร
1. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
2. หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หลักสูตรเทคโนโลยีเว็บ
4. หลักสูตรนวัตกรรมดิจิทัล
5. หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา

ทางภาควิชาได้รับความอนุเคราะห์จากศิษย์เก่าได้มาแชร์ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์กับน้อง ๆ ทางภาควิชาจึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม กิจกรรมอบรมการพัฒนาระบบ Smart Farm ด้วย Arduino board วันที่ 6-7 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม กิจกรรมอบรมการพัฒนาระบบ Smart Farm ด้วย Arduino board  ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ จำนวน 40 คน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ทางด้าน Coding และการใช้งาน Arduino board ไปต่อยอดพัฒนาระบบ Smart Farm ในชุมชนได้ในอนาคต

กิจกรรมอบรมการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั้นขั้นสูง

ภาควิชาคอมพิวเตอร์จัดโครงการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขั้นสูงสำหรับนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์และบุคคลทั่วไป วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00 – 16.30 น. วิทยากรโดย คุณบรรเจิด ประทุมหอม และคณะ จากบริษัท Wisesoft

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บเป็นตัวแทนการแข่งขันระดับภาคเหนือจากการแข่งขัน Cabling & Networking Contest 2022

? ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ… ? ?
? นายณัฐปกรณ์ โอดมัง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ ?
?‍♂️ที่ผ่านรอบคัดเลือก 10 อันดับ เป็นตัวแทนการแข่งขันระดับภาคเหนือ

ออนไลน์) รอบคัดเลือกภาคเหนือ เพื่อไปแข่งขันต่อในระดับประเทศเป็นลำดับต่อไป ?
? ……………อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม……………. ?
? เมื่อวันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 8.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้ส่งตัวแทนนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 คน ดังรายชื่อ
1. นายณัฐปกรณ์ โอดมัง นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ
2. นายปฐวีกานต์ ชุติมา นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเว็บ
? เข้าร่วมการแข่งขัน Cabling & Networking Contest 2022 ปี 10 โดยมี อาจารย์ ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี เป็นผู้ควบคุมทีม ?‍?
? ผลการแข่งขันทั้งในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ นายณัฐปกรณ์ โอดมัง ได้ลำดับที่ 4 จาก 48 ทีม ซึ่งผ่านรอบคัดเลือก 10 อันดับ เพื่อไปแข่งขันต่อในระดับประเทศเป็นลำดับต่อไป
? ในโอกาสนี้ต้องขอขอบคุณทางบริษัทอินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) สำหรับการอุปกรณ์สนับสนุนการแข่งขันแบบออนไลน์ในครั้งนี้ ??
 
ปี 10 (รูปแบบ

ภาควิชาคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมปรับพื้นเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมปรับพื้นเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของภาควิชาคอมพิวเตอร์ จัดขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 มีหลักสูตรที่เข้าร่วมได้แก่ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีเว็บ และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา

วิทยากรโดย

  1.  ผศ.ดร.เอกพงษ์ ดวงดาย อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  2. ผศ.สุภาพร ฟองจันทร์ตา อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  3. อาจารย์กาญจนา ขัติทะจักร์ อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์
  4. อาจารย์ศิริกรณ์  กันขัติ์   อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้เตรียมทักษะดิจิทัลตามมาตรฐานสากลเพื่อนักศึกษาทุกท่าน

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้เตรียมทักษะดิจิทัลตามมาตรฐานสากลเพื่อนักศึกษาทุกท่าน
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ที่ได้ใบรับรองดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ICDL ภายใต้โครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา จำนวน 14 ท่านดังนี้
(1) อาจารย์ ดร. พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี
(2) อาจารย์ ดร. ทิวาวัลย์ ต๊ะการ
(3) อาจารย์ ดร. บุษราภรณ์ มหัทธนชัย
(4) อาจารย์ ดร. วาสนา สันติธีรากุล
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนินทร์ มหัทธนชัย
(6) อาจารย์ธฤษ เรือนคำ
(7) อาจารย์ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล
(8 ) อาจารย์ชัยทัศน์ เกียรติยากุล
(9) อาจารย์กาญจนา ขัติทะจักร์
(10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรนุช พันโท
(11) อาจารย์พริ้มไพร วงค์ชมภู
(12) อาจารย์ ดร. ภัทราพร พรหมคำตัน
(13) อาจารย์ศิริกรณ์ กันขัติ์
(14) อาจารย์ ดร. รสลิน เพตะกร

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ขอแสดงความยินดีกับ ครูอภิวิชญ์ สกุนต์อนาวิล ครูชำนาญการ จากโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ศิษย์เก่าหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2562-2564 สาขาวิชาการหรือวิชาชีพ

 

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา โครงการอบรมทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา

ในวันที่ 18 และ 25 กรกฏาคม 2564 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการพัฒนานักศึกษา โครงการอบรมทักษะการผลิตสื่อการเรียนการสอนสำหรับจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา

โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษาเข้าร่วมโครงการ มีเนื้อหาเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย MIT App Inventor เป็นการจัดในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร
– อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล
– อ.ประธาน คำจินะ

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของภาควิชาคอมพิวเตอร์

ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2564 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้จัดโครงการปรับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของภาควิชาคอมพิวเตอร์

โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการทั้ง 5 หลักสูตรได้แก่ หลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีเว็บและหลักสูตรนวัตกรรมดิจิตอล

โดยมีการอบรมในหัวข้อ
1.ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
2.คณิตศาสตร์สำหรับคอมพิวเตอร์
3.ทักษะการใช้ Excel Advance

โดยจัดในรูปแบบออนไลน์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร
– ผศ.ดร.เอกพงษ์ ดวงดาว
– ผศ.สุภาพร ฟองจันตา
– ผศ.พรวนา รัตนชูโชค
– อ.ประธาน คำจินะ