อาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการแนะแนวสื่อและเทคโนโลยี ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จ.เชียงใหม่

ในวันที่ 6 9 และ 10 พฤศจิกายน 63 อาจารย์และนักศึกษา จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ ร่วมเป็นวิทยากร โครงการแนะแนวสื่อและเทคโนโลยี ณ โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน จ.เชียงใหม่

โดยมีวิทยากร
1.ผศ.ดร.อรนุช พันโท
2.ผศ.พรวนา รัตนชูโชค
3.ผศ.ศศิณิส์ภา พัชรธนโรจน์
4.ผศ.สมรวี อร่ามกุล
5.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี
6.ดร.รสลิน เพตะกร
7.อ.จุฬาวลี มณีเลิศ
8.อ.ทัศนันท์ จันทร
9.อ.ประธาน คำจินะ
10.อ.ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล

Posted in กิจกรรมของภาควิชา.