ภาควิชาคอมพิวเตอร์ จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา

1 – 2 มิถุนายน พ.ศ.2562 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ ได้จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นกิจกรรมเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนระดับอุดมศึกษา
ณ ห้องมินิเธียเตอร์ และห้องมินิสตูดิโอ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

Posted in กิจกรรมของภาควิชา.