นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัล Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนเมษายน 2562

ผลการตัดสินกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนเมษายน 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผลปรากฏว่า นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลดังนี้

🥇รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อทีม Longan Products By TP ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท
– 59141327 นายสกนธ์ ประพันธ์แก้ว
– 59141309 นางสาวจรรยา จันต๊ะอุตม์
นักศึกษาหลักสูตร คอมพิวเตอร์ศึกษา

🥈รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ชื่อทีม Design Ideas Ping ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท
– 59141329 นางสาวปุณยนุช สุขรอด
– 59141308 นางสาวนภาพร ไชยชะนะ
นักศึกษาหลักสูตร คอมพิวเตอร์ศึกษา

🎖รางวัลชมเชย ชื่อทีม Thai guide ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
– 59141325 นางสาวชิดตะวัน เตอะอ้าย
นักศึกษาหลักสูตร คอมพิวเตอร์ศึกษา

🎖รางวัลชมเชย ชื่อทีม เที่ยวใหม่ ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท
– 59141334 นางสาวรุ่งทิวา เปลี่ยนวอน
นักศึกษาหลักสูตร คอมพิวเตอร์ศึกษา

Posted in กิจกรรมของภาควิชา.