โครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม กิจกรรมอบรมการพัฒนาระบบ Smart Farm ด้วย Arduino board วันที่ 6-7 สิงหาคม 2565

เมื่อวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2565 อาจารย์ ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ จัดโครงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการสู่สังคม กิจกรรมอบรมการพัฒนาระบบ Smart Farm ด้วย Arduino board  ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่ จำนวน 40 คน เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ทางด้าน Coding และการใช้งาน Arduino board ไปต่อยอดพัฒนาระบบ Smart Farm ในชุมชนได้ในอนาคต

Posted in กิจกรรมของภาควิชา.