กิจกรรมอบรมการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั้นขั้นสูง

ภาควิชาคอมพิวเตอร์จัดโครงการการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขั้นสูงสำหรับนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์และบุคคลทั่วไป วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00 – 16.30 น. วิทยากรโดย คุณบรรเจิด ประทุมหอม และคณะ จากบริษัท Wisesoft

Posted in กิจกรรมของภาควิชา.