ภาควิชาคอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมปรับพื้นเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมปรับพื้นเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ของภาควิชาคอมพิวเตอร์ จัดขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 มีหลักสูตรที่เข้าร่วมได้แก่ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรเทคโนโลยีเว็บ และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา

วิทยากรโดย

  1.  ผศ.ดร.เอกพงษ์ ดวงดาย อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  2. ผศ.สุภาพร ฟองจันทร์ตา อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ
  3. อาจารย์กาญจนา ขัติทะจักร์ อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์
  4. อาจารย์ศิริกรณ์  กันขัติ์   อาจารย์ประจำภาควิชาคอมพิวเตอร์

Posted in กิจกรรมของภาควิชา.