ภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้เตรียมทักษะดิจิทัลตามมาตรฐานสากลเพื่อนักศึกษาทุกท่าน

ภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้เตรียมทักษะดิจิทัลตามมาตรฐานสากลเพื่อนักศึกษาทุกท่าน
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ที่ได้ใบรับรองดิจิทัลตามมาตรฐานสากล ICDL ภายใต้โครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา จำนวน 14 ท่านดังนี้
(1) อาจารย์ ดร. พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี
(2) อาจารย์ ดร. ทิวาวัลย์ ต๊ะการ
(3) อาจารย์ ดร. บุษราภรณ์ มหัทธนชัย
(4) อาจารย์ ดร. วาสนา สันติธีรากุล
(5) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชนินทร์ มหัทธนชัย
(6) อาจารย์ธฤษ เรือนคำ
(7) อาจารย์ภาณุวัฒน์ สุวรรณกูล
(8 ) อาจารย์ชัยทัศน์ เกียรติยากุล
(9) อาจารย์กาญจนา ขัติทะจักร์
(10) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรนุช พันโท
(11) อาจารย์พริ้มไพร วงค์ชมภู
(12) อาจารย์ ดร. ภัทราพร พรหมคำตัน
(13) อาจารย์ศิริกรณ์ กันขัติ์
(14) อาจารย์ ดร. รสลิน เพตะกร
Posted in กิจกรรมของภาควิชา.