ภาควิชาคอมพิวเตอร์จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

ภาควิชาคอมพิวเตอร์จัดโครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาการและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วย Laravel Framework ในวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้อง INC21

 

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์.