ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัธนชัย อาจารย์จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ในฐานะตัวแทนครูผู้ทรงคุณค่า จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีการจัดพิธีเชิดชูเกียรติครูผู้ทรงคุณค่า เนื่องในงานวันครู ปีการศึกษา 2564

ทั้งนี้ ผศ.ดร.ชนินทร์ มหัธนชัย อาจารย์จากภาควิชาคอมพิวเตอร์ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ ในฐานะตัวแทนครูผู้ทรงคุณค่า จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรับมอบจากรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล

 

 

Posted in กิจกรรมของภาควิชา.