สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563)

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร :
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Technology Program in Digital Innovation

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย) : เทคโนโลยีบัณฑิต (นวัตกรรมดิจิทัล)
ชื่อย่อ (ไทย) : ทล.บ. (นวัตกรรมดิจิทัล)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Technology (Digital Innovation)
ชื่อย่อ (อังกฤษ): B.Tech. (Digital Innovation)

3. วิชาเอก
ไม่มี

4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 130 หน่วยกิต

5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี
5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
บริษัทธาราอินเตอร์คอร์ป จำกัด
5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาบัตรเพียงสาขาวิชาเดียว

6. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา*
6.1 นักพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovative Developer)
6.2 เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic product research and development officer)
6.3 นักวิจัยและพัฒนาฮาร์ดแวร์ แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์และการออกแบบประดิษฐภัณฑ์ (R&D Electronics Hardware & PCB design)
6.4 นักพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์นวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation Programmer)
6.5 วิศวกรฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ ในหน่วยงานเอกชน (Product Sales Engineer)
6.6 นักพัฒนาแอปพลิเคชันและอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง (Mobile Application and IOT Consultant)
6.7 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ (IT Support)
6.8 งานอิสระ (Freelance) ตามความถนัดและความสามารถทางด้านนวัตกรรมดิจิทัลของตัวเอง
6.9 เจ้าของธุรกิจวิสาหกิจเริ่มต้น ระบบควบคุมแบบสมาร์ท (StartUp Smart-Control System)

7. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
7.1 ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.หรือเทียบเท่า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม ไฟฟ้ากำลัง คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.2 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ/หรือ เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
7.3 รับทุกแผนการเรียน

8. การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
ใช้ระบบคัดเลือกตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

9. ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคปกติ (จันทร์-ศุกร์) 8,000 บาท/เทอม

คลิก >>>> อ่านรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม สาขาวิชานวัตกรรมดิจิทัล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >>>> อ.ดร.พิรุฬห์ แก้วฟุ้งรังษี (089-7054544) 

^_^…ตัวอย่างผลงานทางนวัตกรรม…^_^